FUKT, MÖGEL OCH INOMHUSKLIMAT

FUKT

Fukt i olika former är en mycket vanlig orsak till skador i byggnader. Det kan röra sig om läckage som orsakar plötsliga skador, fuktvandring i konstruktionerna som ofta orsakar skador över lång tid, kända riskkonstruktioner, byggfel osv. De plötsliga skadorna är oftast lättare att härleda medan vissa skador kan kräva omfattande utredningar innan orsaken till skadan kan fastställas.

MISSFÄRGNINGAR

Missfärgningar i material, lukt, hälsoproblem osv. kan vara indikatorer på att nåt inte står rätt till och bör tas på allvar. Många som har problem med mögel i sina byggnader märker inte detta själva eftersom hjärnan är expert på att filtrera lukter som konstant finns omkring dem. Ofta kan det vara någon bekant som varit på besök som till sist vågar säga nåt. Andra kanske säger att de upplever en instängd lukt när de kommer till sommarstugan, men som snabbt kunnat vädras ut, när det i själva verket kanske är hjärnan som filtrerat bort lukten.

UTREDNINGAR

En duktig skadeutredare kan inte bara förlita sig på sina fuktmätningsinstrument och mögelprover utan måste förstå byggfysiken, känna till riskkonstruktioner, vara påläst, utbildad och intresserad. Dessutom måste utredaren kunna tolka och presentera sina resultat på ett tydligt sätt. Många gånger kommer man långt utan instrument eller provtagningar. Genom erfarenhet, kunnande och okulär granskning av byggnaden kan många fel härledas – och det är just här en seriös utredning bör starta. Fuktmätning och mögelprover kan användas som ett komplement till detta, och för att påvisa det utredaren kanske redan misstänker. Det är viktigt att kunna jobba metodiskt och i etapper samt ha en plan för hur problemet ska angripas.

Börja med en okulär besiktning där riskkonstruktioner identifieras, lukter tas in, fastighetsägaren får lämna sin redogörelse osv. Om behov sedan finns går man vidare med fuktmätningar och eventuella mögelprover.

 

Vi på Byggkontroll är vana att jobba på detta sätt. Genom utbildningar hos SBR, genuint intresse och engagemang säkerställer vi vår kompetens att bedöma riskkonstruktioner, förstå byggfysiken, utföra fuktmätningar och framförallt presentera resultat och åtgärdsförslag på ett för dig som kund lättförståeligt sätt.

 

Tveka inte att ringa! Vi guidar dig genom processen.

OM FUKTMÄTNING

Fuktmätning i luft kan användas för att beräkna luftens ånghalt och fukttillskott vilket talar om för oss om det finns onormalt mycket fukt i utrymmet. Även luftens daggpunkt kan mätas, i kombination med temperaturmätningar på olika ytor kan slutsatser dras huruvida det finns förutsättningar för kondensbildning.

 

Fuktmätning i konstruktioner mäts i relativ fuktighet. Metoden kan bland annat användas för att fastställa vilken riktning fukten vandrar i konstruktionen.

 

Fuktmätningar i trämaterial utförs genom så kallad fuktkvotsmätning där mängden fukt i materialet ställs i relation till träets torrvikt. Vid 28 % uppnås fibermättnadspunkten, vilket innebär att träsubstansen mättats med vatten. De flesta fuktkvotsmätare anger även värden över 28 %, vilket alltså kan betraktas som indikativa värden. Fuktkvotsmätning kan tyckas vara mycket enkelt, men verkligheten är annan. Vid mätning i andra material än furu och gran eller vid mätning i tryckimpregnerat virke måste mätvärdena korrigeras. Mätning i kvistar, sprickor, tvärs fiberriktningen eller mätning i minusgrader kan ge felaktiga värden. En erfaren besiktningsman kan ibland genom mätning på olika djup i träbiten fastställa om träet befinner sig i uttorknings- eller uppfuktningsfas och dra olika slutsatser därefter. Man skiljer även på fuktindikering - vilket sker med hjälp av så kallade insticksmätare - och fuktmätning – vilket sker med hjälp av isolerade elektroder eller hammarelektrod.  

 

Fuktmätningar i betong är en komplex vetenskap som inte ska utföras av andra än fackmän som verkligen vet vad de håller på med. På grund av betongens sammansättning kan betongen inte mätas på annat sätt än i relativ fuktighet, vilket annars används för mätning i luft och konstruktioner. Det finns även så kallade fuktindikatorer med vilka oförstörande ”mätningar” kan utföras. Instrumentet kan egentligen enbart användas för att jämföra om det finns mera fukt på en plats än en annan, mätvärdena är relativa och kan inte användas för att fastslå mängden fukt. Fuktindikatorer kan många gånger användas i ett första skede, för att spåra fuktskador, men dess resultat bör inte användas för upprättande av t.ex. åtgärdsförslag.

Byggkontroll utbildar sig och följer rekommendationer från SBR. Samtliga som utför utredningar och fuktmätningar har gått utbildning och skrivit godkänd tentamen hos SBR.

KONTAKTUPPGIFTER

Tel: +358 18 13787/13900

E-post: tommy.byggkontroll@gmail.com

Klintvägen 14 C 11

AX-22100 Mariehamn

Åland, Finland

© 2020, BYGGKONTROLL AB

KONTAKTA OSS