Asbestkartläggning

Vi utför professionell asbestkartläggning  där resultatet redovisas tydligt.

En asbestkartläggning ska göras för att undvika att skadligt asbestdamm sprids i andningsluften vid sanering av asbesthaltigt material.

Vid kartläggningen tas asbestprover av material som eventuellt innehåller asbest, till exempel plattbeläggningar, fogar, rörisoleringar och takmaterial. Proverna skickas för analys till ett laboratorium, varefter eventuella fynd meddelas i en separat rapport.

Asbestkartläggningen är lagstadgad!