Underhållsplaner

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är en mer eller mindre detaljerad plan av underhållet för en fastighet. Underhållsplanen kan behandla löpande och periodiskt underhåll. En komplett underhållsplan ska ange vilka åtgärder som bör genomföras, när de skall genomföras och en bedömning av hur mycket åtgärderna kommer att kosta.

Varför skall man uppgöra en underhållsplan?

Underhållsplanen är en investering för framtiden. För ett bostadsaktiebolag är fastigheten den största tillgången och den behöver skötas om. Det är enligt lag styrelsens skyldighet att tillse att en underhållsplan uppgörs.

Underhållsplanen är ett levande dokument som ska uppdateras och revideras efter behov för att på kort och lång sikt kunna avgöra vilka kostnader bolaget har.

Underhållsplan á la Byggkontroll Ab

En underhållsplan som utförs av Byggkontroll Ab är en omfattande plan som sträcker vanligen sig 10 år fram i tiden, men kan variera mellan 5-30 år beroende på önskemål av beställaren.​

Planen byggs alltid upp med olika ingående avsnitt, nedan anges den vanligaste uppbyggnaden:

  • Teknisk beskrivning av fastigheten och dess komponenter
  • Uppdraget med underhållsplanen, vad beställaren önskar den skall innehålla

  • Kartläggning av utförda större reparationer och dylikt

  • Besiktning med utvärdering

  • Förslag på åtgärder

  • Tidplan och kostnadsbedömning av varje moment

Vi utför idag underhållsplaner både åt privat personer, privata bolag och offentlig förvaltning.

Hur utförs underhållsplanen?

En underhållsplan innefattar alltid:

  • En konditionsgranskning av fastigheten med omkringliggande ytor

  • Genomgång med en av fastighetsbolagets utsedd person

  • Upprättande av underhållsplanen

  • Presentation av underhållsplanen för disponenten alternativt styrelsen.